Skip to main content

Gwarancja

Poniżej znajdują się informacje dotyczące Procedury reklamacyjnej i zwrotu zakupionego Towaru.
Informacje te są integralną częścią Regulaminu znajdującego się pod adresem http://baterie-laptopy.pl/regulamin W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury
reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach. Sklep Internetowy odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
1. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać w formie elektronicznej przesyłając na adres sklep@basterie-laptopy.pl, za pomocą formularza zgłoszeniowego lub w formie pisemnej na adres Sklepu Damian Szary SUNSPOT ul. Juliusza Lea 114/317, 30-133 Kraków.
2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
3. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep Internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.
Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźniki wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji w formie elektronicznej przesyłając na adres sklep@basterie-laptopy.pl, za pomocą formularza zgłoszeniowego lub formie pisemnej na adres Sklepu Damian Szary SUNSPOT ul. Juliusza Lea 114/317, 30-133 Kraków.
5. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od poinformowania Sklepu Internetowego o odstąpieniu przez Klienta od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór odstąpienia:
Ja ……………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………….., numer oferty …………………… Data zawarcia umowy to ………………………, data odbioru. …………………………….
Imię i nazwisko…………………………
Adres…………………………
Data…………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)