Skip to main content

Regulamin Sklepu Internetowego prowadzącego sprzedaż pod adresem http://baterie-laptopy.pl (zwany dalej „Regulaminem”)

1. Informacje o Sklepie Internetowym
1.1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu sklep internetowy działający pod adresem http://baterie-laptopy.pl zwany jest Sklepem, strona dokonująca zakupu w Sklepie Klientem, a oferowane towary Produktami.
1.2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Damiana Szarego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “Damian Szary Sunspot” z siedzibą przy ulicy 3 Maja 28, 38-300 Gorlice, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonego przez Ministra Gospodarki o numerze NIP 7381967345, o numerze REGON 120244249. Adres do korespondencji: Damian Szary SUNSPOT, ul. Juliusza Lea 114/317, 30-133 Kraków, e-mail: sklep@baterie-laptopy.pl nr tel.: 124446201.
1.3. Sklep internetowy firmy Damian Szary Sunspot, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://baterie-laptopy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej „Klientem”). Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Damian Szary SUNSPOT.
1.4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki oraz cła (są cenami brutto).
1.5. Klient ma prawo odstąpienia od zakupu bez podawania przyczyny i odesłania zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Procedura odstąpienia od zakupu i reklamacji jest dostępna pod adresem http://baterie-laptopy.pl/reklamacje-i-zwroty
1.6. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
2. Sklep
2.1. Zdjęcia oferowanych Produktów są grafikami poglądowymi, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu, ani nie może być podstawą do naruszenia gwarancji.
2.2. Produkty są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia i w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu.
2.3. Ceny oferowanych Produktów inne informacje opublikowane w Sklepie, w razie wątpliwości interpretowane są nie jak oferta, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
2.4. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
2.5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.
2.6. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów http://baterie-laptopy.pl.

3. Zamówienie
3.1. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zakupowego, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie zamówionych Produktów.
3.1. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep, wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu.
3.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu bądź u producentów lub dystrybutorów Sklepu. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
3.3. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).
3.4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

4. Płatność
4.1.Sklep oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
– GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w siedzibie sklepu w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, po ówczesnej relazacji zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu na stanie magazynu;
– PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis PayU.pl.

5. Dostawa i odbiór
5.1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w zakładce Koszty dostawy.
5.2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, paczkomatów.
5.3. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:
– w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu;
– w siedzibie Sklepu, po uprzednim potwierdzeniu gotowości odbioru.
5.4. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę powinien sprawdzić ją pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

6. Gwarancja
6.1. Sklep zapewnia sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem korzystania z Produktu zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Produkt uważa się za obciążony wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności Produktu.
6.2. Gwarancja obejmuje Produkty zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną.
6.3. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od daty wydania Produktu.
6.4. Sklep podejmie działania, aby realizacja gwarancji mogła zostać wykonana w terminie trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Sklepu. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Sklep dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

7. Pozostałe informacje
7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
7.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby powoda.
7.3. Sklep jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ., Nr 133, poz. 883).
7.4. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
7.5. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sklep w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
7.6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
7.7. Klient zapisując się na newsletter Sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
7.8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu.